BASES DEL XXXIX CERTAMEN DE PINTURA CIUTAT DE BENICARLÓ. XII BIENNAL

Comparteix aquest post...

BASES DEL XXXIX CERTAMEN DE PINTURA CIUTAT DE BENICARLÓ. XII BIENNAL

 

 1. Tots els artistes espanyols i estrangers residents a Espanya, encara que no podran presentar-se a aquesta edició aquells que hagen obtingut el primer premi en alguna de les tres últimes convocatòries.
 2. TÈCNICA, TEMA I Tant la tècnica com el tema seran lliures. Cada artista només podrà presentar un màxim de dues obres, que hauran de ser originals.

Les mesures de les obres no seran inferiors a 65 x 65 cm ni superiors a 200 x 200 cm. Hauran d’estar emmarcades amb motllura o llistó d’un màxim de 3 cm, sempre que el mateix llenç no faça de marc, i caldrà que tinguen l’armella.

 1. PRESENTACIÓ DE LES En una primera fase la presentació de les obres es realitzarà de manera telemàtica, mitjançant l’enviament d’un únic correu electrònic a l’adreça: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org. En l’assumpte del correu figurarà: Per al XXXIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló. En el correu s’adjuntaran dos o tres arxius, depenent de si es presenten una o dues obres:
 • El primer i segon adjunt contindran la imatge o imatges de l’obra/es en format .jpg o .tiff. L’arxiu durà per nom el títol de l’obra i cadascun d’ells no podrà excedir els 5 Mb.
 • Així mateix, s’adjuntarà arxiu en format .pdf on conste la següent informació: Sr./Sra., domicili, població, província, telèfon, correu electrònic, DNI (cal adjuntar una fotocòpia), currículum breu i dades de l’obra (Títol, tècnica, mides, any).
 1. DATA DE PRESENTACIÓ. El termini d’admissió de les obres serà des de la publicació d’aquestes bases en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal fins l’1 de juliol de
 2. Serà designat per l’alcaldessa o pel regidor delegat de Cultura.
 3. DECISIÓ DEL Serà inapel·lable i el premi es podrà declarar desert si el jurat ho estima oportú. El premi serà indivisible.

El jurat realitzarà una selecció prèvia de 20 obres que optaran als premis i formaran part de l’exposició al Museu de la Ciutat de Benicarló. S’informarà als autors de les obres seleccionades mitjançant el mateix correu electrònic en el que han accedit al concurs per a que puguen remetre les obres durant la setmana del 9 al 15 de juliol.

El jurat es reunirà per deliberar i alçar acta dels premis d’aquesta edició d’entre les obres seleccionades.

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

La decisió del jurat es farà pública en el tauler d’anuncis i en la pàgina web (www. ajuntamentdebenicarlo.org) de l’Ajuntament de Benicarló.

Les obres s’hauran de presentar al Museu de la Ciutat de Benicarló (carrer de la Pau, núm. 2 – 12580 Benicarló), amb la indicació «Per al XXXIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló», o remeses al mateix lloc per agència de transports, a ports pagats, i degudament embalades en caixes de fusta o xapa, de manera que oferisquen garantia de seguretat.

En el cas que les obres siguen remeses amb un altre tipus d’embalatge, l’organització declinarà qualsevol responsabilitat respecte dels deterioraments que es puguen originar en transportar-les.

En cas d’instal·lació, cal adjuntar un croquis del muntatge.

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT
  • Qualitat expressiva de l’obra
  • Creativitat
  • Originalitat
  • Perfecció tècnica i artística
  • Composició
  • Dificultat
 2. El premi consisteix en 3.000 euros (subjecte a les retencions fiscals corresponents) i en un diploma, a més de l’edició del catàleg per a l’exposició monogràfica de les seues obres, que tindrà lloc l’any següent.

L’obra premiada en el Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló esdevindrà propietat de l’Ajuntament de Benicarló.

S’invitarà la persona que guanye el premi a formar part del jurat en la següent convocatòria del certamen.

El jurat també podrà atorgar dos mencions honorífiques, sense dotació econòmica i amb diploma.

 1. LLIURAMENT DEL Tindrà lloc el dia 27 de juliol de 2018 al Museu de la Ciutat de Benicarló, durant l’acte d’inauguració de l’exposició de les obres presentades, i serà necessària la presència de l’autor o d’algun representant. La no-assistència suposarà la renúncia al premi.

L’exposició tindrà lloc del 27 de juliol al 9 de setembre de 2018.

 1. Les obres seran recollides pels remitents en els mateixos embalatges i amb els ports a pagar en destinació. En cas que l’embalatge no complira les condicions establides, l’autor haurà d’adjuntar una nota que autoritze la devolució de l’obra en les mateixes condicions en què va ser remesa i en què es faça responsable dels possibles deterioraments que es produïsquen per la manca de seguretat en l’embalatge.

No obstant això, les obres que, per no complir les degudes condicions d’embalatge no siguen admeses per les agències de transport, es convertiran en propietat de l’Ajuntament de Benicarló, si no han estat retirades pels seus autors o autoritzats en un termini de dos mesos.

Els que hagen presentat les obres personalment tindran un període de 30 dies a partir de la clausura de l’exposició per a retirar-les. Una vegada transcorregut aquest termini, les no retirades passaran a ser propietat d’aquest Ajuntament.

S’actuarà amb la major atenció i vigilància pel que fa a la integritat de les obres, però no es respondrà dels deterioraments que s’hi puguen ocasionar, així com de les possibles pèrdues o robatoris que pogueren sofrir les mateixes.

Els concursants es responsabilitzaran totalment de qualsevol reclamació o denuncia que poguera tenir lloc respecte a l’autenticitat dels drets de les obres.

L’acceptació en la participació en el concurs garanteix que els participants siguen els creadors i propietaris de les obres presentades, i que no hagen renunciat a ningun dret moral o legal sobre les obres, així com que es responsabilitzen totalment que no existeixen drets a tercers en les seues obres, sent responsables de tota possible reclamació que poguera haver per drets d’imatge.

L’autor premiat accepta que la seua obra puga ser exposada i que puga reproduir-se en qualsevol mitjà d’àmbit mundial, inclosos catàlegs i pàgines d’Internet per a ús promocional i de difusió, i sense que aquest fet comporte ningun pagament a l’autor.

La propietat intel·lectual de les obres premiades serà mantinguda en tot moment per l’autor, sempre que s’utilitze deurà constar el nom de l’autor.

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació total de les bases i el jurat queda facultat per a la interpretació i resolució de les incidències que no s’hi preveuen.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *